Zadania

GOSPODARKA

W dziedzinie gospodarki działania Konsulatu zmierzają w szczególności do zainteresowania firm francuskich inwestowaniem w Katowicach i na Śląsku.

Konsulat aktywnie pośredniczy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów gospodarczych pomiędzy Francją a Polską. Przedsiębiorstwa z województw śląskiego, zainteresowane nawiązania współpracy z francuskimi mogą zgłaszać się do Konsulatu osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Działania Konsulatu w dziedzinie gospodarki to także wsparcie w organizowaniu wizyt przedsiębiorców, uczestnictwo w misjach gospodarczych oraz innych formach pogłębiania współpracy gospodarczej francusko-polskiej.

Konsulat honorowy Francji współpracuje z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce oraz innymi organizacjami gospodarczymi działającymi na terenie województwa śląskiego.

KULTURA

W dziedzinie kultury Konsulat współpracuje z istniejącymi już w Katowicach Stowarzyszeniami francuskimi np. "Maison Saint - Etienne" czy "Alliance Française", wspiera powstawanie nowych inicjatyw w tym zakresie.

Konsulat wspiera przedsięwzięcia związane z promocją kultury francuskiej na Śląsku np wystawy czy koncerty a także działania na rzecz propagowania znajomości języka francuskiego.

NAUKA

W dziedzinie nauki będzie podtrzymywać kontakty ze śląskimi uczelniami wyższymi, w szczególności z Uniwersytetem Śląskim, oraz innymi instytucjami naukowymi, a także wspierać współpracę pomiędzy uczelniami polskimi i francuskimi.

SPRAWY KONSULARNE - OPŁATY

W zakresie spraw prawno-administracyjnych działania Konsulatu obejmują w szczególności sprawy paszportowe i poświadczenia życia, poświadczenia dokumentów "za zgodność" z oryginałem.

Poświadczenie podpisu (osoby wpisane do rejestru*) 64,38 zł   
Poświadczenie podpisu (soby niewpisane do rejestru) 107,3 zł
Stwierdzenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem (osoby wpisane do rejestru) 47,21 zł         
Stwierdzenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem (osoby niewpisane do rejestru) 90,13 zł             

Odbiór paszportu w placówce Konsula Honorowego 34,33 zł

* Le Registre des Français établis hors la France tenu par le Consulat Général de France à  Cracovie pour la Voïvodie de Silésie

 

Konsulat honorowy Francji współpracuje z pozostałymi placówkami konsularnymi Francji w Polsce oraz z placówkami konsularnymi innych Państw obecnych na Śląsku.